Categorie: Categorie 1

Modificări legislative aduse Legii Medierii 192/2006 prin Legea 154/2019

Prin Legea 154/24.07.2019, se aduc mai multe completări Legii Medierii 192/2006 și implicit procedurii judiciare.

În continuare vă vom prezenta succint, aspectele de interes major pentru cei ce exercită profesii juridice precum și pentru opinia publică .

 1. Noul art 58 alin  (2^1) conferă Acordului de Mediere puterea juridică de titlu executoriu.
  • Acordul de mediere verificat și atestat de către avocații părților, de către notarul public sau de către un avocat sau notar public ales de mediator cu acordul părților este titlu executoriu.
  • (la 29-07-2019, Articolul 58 din Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 154 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 )
 2. Conform noilor prevederi regăsite la Articolul 59 (2^1), oricare dintre părțile acordului de mediere, singură sau împreună cu cealaltă parte, se poate prezenta la notar pentru autentificarea acestuia. Acest lucru, nu este însă obligatoriu în cazul în care părțile adresează cererea judecătoriei, rămânând la aprecierea judecătorului dacă consideră necesară prezența personală a acestora, fiind citați în mod expres în acest sens.
  • Părțile sau partea interesată se pot înfățișa la notarul public în vederea autentificării acordului de mediere.
  • (la 29-07-2019, Articolul 59 din Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 154 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 )
  • (2^2) Judecătorul, dacă consideră necesar, solicită prezența tuturor părților.
  • (la 29-07-2019, Articolul 59 din Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 154 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 )
 3. Este (re)introdusă obligația părților de a face dovada că au încercat soluționarea amiabilă a conflictului, dovada ce poate fi făcută fie cu Acordul de Mediere însoțit de Procesul Verbal de Încheiere a medierii, fie prin Proces Verbal încheiat în urma eșuării medierii.
  • Prin pct 16 din Legea 154/2019 , este introdus în Legea 192/2006 , art 61 alin 3, constând în obligația reclamantului și a pârâtului de a face dovada că au încercat soluționarea amiabilă a litigiului, la momentul transmiterii cererii de chemare în judecată .
  • În caz contrar, conform alineatului următor, instanța le va solicita atât reclamantului cât și pârâtului să depună această dovadă până la primul termen de judecată .
  • În ce cazuri se impune această obligație :
  • Articolul 60^1
  • Alin (1):
   • a) în domeniul protecției consumatorilor
   • b) în materia dreptului familiei, în situațiile prevăzute la art. 64;
   • ! Notă : Un aspect foarte important, cu titlu de noutate în cazuri litigiilor de dreptul familiei, îl reprezintă noul art 65 alin (2), conform căruia Autoritatea tutelară competentă va întocmi și elibera, la cererea mediatorului cu care părțile au încheiat contractul sau la cererea oricăreia dintre părți, raportul de anchetă psihosocială, care este comunicat solicitantului.
   • (la 29-07-2019, Articolul 65 din Sectiunea 1 ,Capitolul VI a fost completat de Punctul 18, Articolul I din LEGEA nr. 154 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019
   • c) în domeniul litigiilor privind posesia, grănițuirea, strămutarea de hotare, precum și în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
   • d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
   • e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea și încetarea contractelor individuale de muncă;
   • f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepția litigiilor în care s-a pronunțat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvență, a acțiunilor referitoare la registrul comerțului și a cazurilor în care părțile aleg să recurgă la procedura prevăzută la art. 1.013-1.024 sau la cea prevăzută la art. 1.025-1.032 din Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Dovada încercării procedurii de mediere se poate face în următoarele variante:
  • Certificat de Informare, care va eliberat doar după ce părțile ( atât reclamantul cât și pârâtul ) au parcurs ședința de informare ,
  • –  Proces Verbal de Închidere a procedurii de mediere, care se semnează de părți și de mediator în următoarele situații :
  • -în urma încheierii unei înțelegeri între părți privind soluționarea conflictului ;
   1. în urma eșuării medierii;
   1. prin denunțarea contractului de mediere de către una dintre părți.
  • –  Prin excepție , dovada încercării procedurii de mediere de către reclamant va fi considerată ca fiind îndeplinită și prin depunerea la dosarul cauzei a procesului-verbal de neprezentare a uneia dintre părți, întocmit de mediator, numai în situația în care se probează primirea invitației la mediere de către pârât.
  • NU constituie dovadă a încercării de mediere, în cazul în care :
   1. una dintre părți refuză în scris participarea la mediere;
   2. una dintre părți nu răspunde invitației;
   3. una dintre părți nu se prezintă la data fixată pentru mediere.
  • În aceste cazuri, se întocmește un Proces-Verbal prin care se constată că medierea este neacceptată. Acest proces verbal este distinct de Procesul Verbal de Închidere a medierii și nu constituie dovadă a încercării de mediere.
  • Ședința de informare cu privire la avantajele medierii este etapa prealabilă încheierii contractului de mediere, cuprinsă în procedura medierii, prin care mediatorul analizează conflictul și prezintă părților avantajele apelării la procedura medierii pentru conflictul lor concret, le dă toate informațiile necesare în scopul de a ajuta și determina părțile, ca în deplin acord și cunoștință de cauză, să accepte rezolvarea neînțelegerilor dintre ele prin mediere.
  • (Articolul 2 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 154 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 )
  • (2^3) Certificatul de informare este documentul eliberat de către mediator în urma efectuării ședinței de informare cu privire la avantajele medierii pentru toate părțile implicate în conflict, dacă acestea decid că nu doresc semnarea contractului de mediere. Certificatul de informare se eliberează în mod gratuit tuturor părților implicate.
 4. Dispoziții speciale privind medierea în cauzele penale
  1. Noul alin (2) a art 67 condiționează încheierea acordului de mediere de recunoașterea faptei de către autor.
  2.  (la 10-04-2019, Alineatul (2) din Articolul 67 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost modificat de Articolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 24 din 3 aprilie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 10 aprilie 2019 )
 5. Prin art 60^2, se delimitează termenul maxim pentru etapa de informare și analiza de conflict din cadrul procedurii de mediere, incluzând și formalitățile pentru convocarea părților, care nu pot depăși 15 zile calendaristice.
  1. (la 29-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 60^2 , Sectiunea a 4-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 15, Articolul I din LEGEA nr. 154 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 )
 6. Restituirea taxei judiciare de timbru
  1. Cu excepția cazurilor în care conflictul soluționat este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje și cauze succesorale , caz în care se vor restitui 50 de procente din taxa achitată, în toate celelalte cazuri, conform noului art 63 alin (2), este introdusă obligația restituirii integrale a taxei judiciare de timbru plătită pentru învestirea instanței.
  2.  (la 29-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 63 , Sectiunea a 5-a , Capitolul V a fost modificat de Punctul 17, Articolul I din LEGEA nr. 154 din 24 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019)